Условия за пазаруване

УСЛОВИЯ ЗА ПОЛЗВАНЕ

ВНИМАНИЕ!!! Всички снимки използвани на страниците на http://kkcarparts.com са легално предоставени за ползване с рекламни цели от техните собственици. Забранява се тяхното сваляне и използване без изричното съгласие на собствениците. Злоупотребите могат и ще бъдат преследвани съгласно действащото законодателство за зашита на интелектуалната собственост!!!

I. ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ

1. Настоящият документ съдържа общи условия, съгласно които ТЪРГОВЕЦЪТ предоставя услуги на Потребителите / Клиентите си посредством Интернет магазина http://kkcarparts.com. Тези условия обвързват всички потребители. С натискане на бутона ПОРЪЧКА, Потребителят / Клиентът се съгласява, изцяло приема и се задължава да спазва настоящите общи условия.

2. Идентифициране на Потребителя / Клиента с цел възпроизвеждане на изявлението му както за приемане на общите условия, така и за направената поръчка, се извършва чрез съхранените в лог - файлове на сървъра на http://kkcarparts.com, съхранение на IP адреса на потребителя / клиента, както и всяка друга информация.

3. Продуктите, които се намират на интернет страницата на / http://kkcarparts.com / не представляват правно обвързваща оферта, а са по-скоро демонстративен онлайн каталог, описващ продуктовата линия на търговеца.

4. След кликане на бутона ПОРЪЧКА, потребителите се съгласяват да закупят стоките, намиращи се в ПАЗАРНАТА КОЛИЧКА. Това действие има правно обвързваща сила. Клиентът получава потвърждение на поръчката и с получаване на това потвърждение се счита, че договорът е сключен.

5. ТЪРГОВЕЦЪТ си запазва правото да направи отказ от доставка на потвърдена поръчка в случай, че стоките не са достъпни и срокът за тяхната доставка е по-дълъг от очаквания. При липса на складова наличност от заявената стока, в рамките на два работни дни ТЪРГОВЕЦЪТ уведомява Потребителя / Клиента за изчерпването й чрез изпращане на съобщение до посочения от Клиента електронен адрес или на посочения телефонен номер. В случай, че е направен превод по сметката на търговеца, клиентът ще може да избира между възстановяване на сумите, отказ от поръчката или чрез заместваща поръчка.

6. Договорният език е български, а плащанията ще бъдат извършвани в български левове с включен ДДС.

II. ДОСТАВКА

7. Потребителят / Клиентът носи изцяло риска от повреждане / загубване на стоката при доставката. Веднага след предаване на стоката на куриер,

ТЪРГОВЕЦЪТ се освобождава от риска, който се прехвърля върху потребителя / клиента. ТЪРГОВЕЦА не носи отговорност за закъснение в случай, че закъснението се дължи на куриер или друг доставчик.

8. Веднага след доставката, стоките следва да бъдат прегледани внимателно от потребителя / клиента или упълномощено от него лице. Евентуални повреди, удари и други щети следва да бъдат докладвани незабавно на ТЪРГОВЕЦА. В случай, че бъде установено наличие на щети, които са се получили при транспортирането на стоката, ТЪРГОВЕЦЪТ не носи отговорност. В случаите когато от ТЪРГОВЕЦА са зададени в писмена форма конкретни дата и час за доставка, изявлението има обвързваща сила. При посочени неверен или сгрешен адрес, лице за контакти и / или телефон при подаване на заявката ТЪРГОВЕЦА не е обвързан от каквото и да е задължение за изпълнение на поръчката.

8а. При предаване на стоката Потребителят / Клиентът или трето лице подписват придружаващите я документи. За Трето Лице се счита всеки, който не е титуляр на заявлението, но приема стоката на доставка и е на посочения от клиента адрес. При отказ за получаване на стоката, извън случаите описани по-долу, отказът се счита за неоснователен и Клиентът дължи заплащане на разходите за доставка и връщане на стоката. В случай, че Клиентът не бъде намерен в срока за изпълнение на доставката на посочения адрес или не бъде осигурен достъп и условия за предаване на стоката в този срок, ТЪРГОВЕЦЪТ се освобождава от задължението си да достави заявената за покупка стока.

8б. Когато доставената стока явно не съответства на заявената за покупка от Клиента стока и това може да се установи чрез обикновения й преглед, Клиентът може да иска доставената му стока да бъде заменена със съответстваща на направеното от него заявление за покупка в срок от 24 часа от получаването й.

8в. Стока може да бъде върната в рамките на 7 работни дни от закупуването й, като за нея може да бъде осъществена замяна на същата стойност. Ако сумата на заменения продукт е по - голяма,се изисква доплащане.

III. ЦЕНИ

9. Цените, посочени на сайта не включват опаковане и транспортиране до адреса на получателя или офис на куриерска служба. Стоката може да бъде получена лично на место в търговският обект на фирмата, като в този случай клиентът / потребителят не дължи разходи за транспорт и наложен платеж. В случай, че стоките се изпращат извън територията на Република България и Европейският Съюз, Потребителят / Клиентът следва да заплати всички митнически и др. такси, свързани с износа.

IV. ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ПОТРЕБИТЕЛЯ/КЛИЕНТА

10. Потребителят / Клиентът има възможност да разглежда и след регистрация да поръчва обявените стоки на Интернет магазина http://kkcarparts.com .

11. Потребителят / Клиентът има право да се информира за състоянието на своята поръчка.

12. Потребителят / Клиентът носи пълна отговорност за опазването на своето потребителско име и парола, както и за всички действия, които се извършват от него или от трето лице чрез използване на потребителското име и паролата. Потребителят е длъжен незабавно да уведомява ТЪРГОВЕЦА за всеки случай на неправомерен достъп чрез използване на неговото потребителско име и парола, както и винаги, когато съществува опасност от такова използване.

13. Потребителят е длъжен да заплати цената на поръчката си с наложен платеж, освен в случаите когато е договорено друго.

14. Всеки потребител, независимо дали е клиент на ТЪРГОВЕЦА се задължава при ползване на услугите:

• да не нарушава чужди имуществени или неимуществени, абсолютни или относителни права и интереси, като право на собственост, право на интелектуална собственост и др.;

• да спазва българското законодателство, приложимите чужди закони, правилата на морала и добрите нрави и Интернет етиката при ползване на предоставяните от kkcarparts.com услуги;

• да уведомява незабавно ТЪРГОВЕЦА за всеки случай на извършено или открито нарушение при използване на предоставяните услуги;

• да не зарежда, изпраща, предава, разпространява, използва, прави достояние на трети лица софтуер, компютърни програми, файлове, приложения, компютърни вируси, системи за неоторизиран отдалечен контрол ("троянски коне")- материали, които ограничават нормалното функциониране на компютърния  хардуер или софтуер;

• да не извършва злоумишлени действия;

• да обезщети ТЪРГОВЕЦА и всички трети лица за всички претърпени вреди и пропуснати ползи, включително за всякакви разходи и платени адвокатски възнаграждения, настъпили вследствие на предявени искове от и / или платени обезщетения на трети лица във връзка с Интернет страници, хипер-връзки, материали или информация, които Потребителят е използвал, разположил на сървъра, изпращал, разпространявал, направил достояние на трети лица или направил достъпни чрез /www.shop4tuning.eu/ в нарушение на закона, настоящите Общи условия, Добрите нрави или Интернет етиката;

14а. Клиентът се задължава да посочи точен и валиден телефон, адрес за доставка и електронен адрес, да плати цената на стоката, да заплати разходите по доставката, когато същата не е безплатна и да осигури достъп и възможност за получаване на стоката. В случай, че изрично не е посочено, че доставката е безплатна , същата се счита за възмездна.

V. ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ТЪРГОВЕЦА

15. ТЪРГОВЕЦЪТ няма задължението и обективната възможност да контролира начина, по който потребителите използват предоставяните услуги.

16. ТЪРГОВЕЦЪТ има право, но не и задължение да запазва материали и информация, разположени на сървъра на http://kkcarparts.com.

17. ТЪРГОВЕЦЪТ има право по всяко време при нарушение на настоящите условия, както и по преценка на ТЪРГОВЕЦА да прекрати, спре или промени предоставяните услуги във връзка с ползването на сайта. ТЪРГОВЕЦЪТ  не носи отговорност спрямо потребителите и трети лица за претърпени вреди и пропуснати ползи, настъпили вследствие прекратяването, спирането, променянето или ограничаването на услугите, изтриването, модифицирането, загубването, недостоверността, неточността, или непълнотата на съобщения, материали или информация, пренасяни, използвани, записвани или станали достъпни чрез http://kkcarparts.com.

17а. ТЪРГОВЕЦЪТ след получаване на плащането се задължава да прехвърли на Потребителя / Клиента собствеността на заявената за покупка от него стока, да достави в срок заявената за покупка стока, да проверява за техническа изправност всеки артикул преди да бъде изпратен (в случай, че това е възможно, без да се нарушава целостта на опаковката).

18. ТЪРГОВЕЦА има право да събира и използва информация отнасяща се до неговите Потребители / Клиенти, независимо дали са регистрирани.

19. Информацията по предходния член може да бъде използвана от ТЪРГОВЕЦА, освен в случай на изрично несъгласие на Потребителя, изпратено на следния e-mail адрес info@kkcarparts.com .ТЪРГОВЕЦЪТ събира и използва информацията за да подобрява предлаганите услуги. Всички цели, за които ТЪРГОВЕЦЪТ ще използва информацията ще бъдат съобразени с българското законодателството, приложимите международни актове и добрите нрави.

20. ТЪРГОВЕЦЪТ не носи отговорност за неизпълнение на задълженията си по този договор при настъпване на обстоятелства, които ТЪРГОВЕЦЪТ не е предвидил и не е бил длъжен да предвиди (случаи на случайни събития, проблеми в глобалната мрежа на Интернет и в предоставянето на услугите извън контрола на ТЪРГОВЕЦА ).

21. ТЪРГОВЕЦА има право да инсталира на компютрите на потребителите кукита (cookies). Кукитата представляват текстови файлове, които се запазват от Интернет страницата върху твърдия диск на Потребителя и позволяват възстановяване на информация за Потребителя и проследяване на действията му.

VI. ЛИЧНИ ДАННИ

22. ТЪРГОВЕЦЪТ гарантира на своите Потребители / Клиенти конфиденциалността на предоставената информация и лични данни. Последните няма да бъдат използвани, предоставяни или довеждани до знанието на трети лица извън случаите и при условията, посочени в настоящите общи условия. ТЪРГОВЕЦЪТ защитава личните данни на Потребителя / Клиента, станали му известни при попълване на електронната форма за извършване на заявление за покупка, като това задължение отпада в случай, че Клиентът е предоставил неверни данни. При спазване на действащото законодателство и клаузите на настоящите общи условия, ТЪРГОВЕЦЪТ може да използва личните данни на Клиента единствено и само за целите, предвидени в договора. Всякакви други цели, за които се използват данните, ще бъдат съобразени с българското законодателство, приложимите международни актове, Интернет етиката, правилата на морала и добрите нрави.

22а. ТЪРГОВЕЦЪТ се задължава да не разкрива никакви лични данни за Клиента на трети лица - държавни органи, търговски дружества, физически лица и други, освен в случаите когато е получил изричното писмено съгласие на Клиента, информацията е изискана от държавни органи или длъжностни лица, които според действащото законодателство са оправомощени да изискват и събират такава информация.

VII. ИЗМЕНЕНИЯ

23. Общите условия могат да бъдат променяни по всяко време от ТЪРГОВЕЦА , което има право и да променя характеристиките на предоставяните услуги и настоящите Общи условия и на основание промени в законодателството. ТЪРГОВЕЦА се задължава да уведоми Потребителя за промените в Общите условия, като на видно място в Интернет страницата си публикува съобщение за измененията им и даде достатъчен срок да се запознае с тях. В дадения срок, ако Потребителя не заяви, че отхвърля промените, то той се счита обвързан от тях. В случай, че Потребителя заяви в дадения срок, че не е съгласен с промените, то ТЪРГОВЕЦА има право веднага да спре или прекрати предоставянето на услугите на Потребителя.

 

VIII. ТЕРМИНОЛОГИЯ

24. Под “ Потребител / Клиент ” се разбира всеки, който е заредил в Интернет страницата http://kkcarparts.com на своя компютър.

25. Под “ Поръчка ” се разбира избраните стоки и всички други атрибути свързани с начина на доставка и заплащане на стоката от Клиента / Потребителя.

26. Всички спорове между страните се решават в дух на разбирателство и добра воля. В случай, че съгласие не бъде постигнато,  ще бъдат разрешавани от компетентния съд по регистрация на ТЪРГОВЕЦА, съобразно българското законодателство.